Zaznacz stronę

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

Jako konsumenci mają Państwo prawo zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Aby skorzystać z prawa zwrotu muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną lub tradycyjną pocztą (jednak prosilibyśmy w takim wypadku również o informację mailową o przesyłce). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy żeby Państwo wysłali informację dotyczącą zwrotu przed upływem terminu 14 dni.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – towar musi zostać dostarczony w stanie niezmienionym i wysłany w sposób chroniący go przed zniszczeniem (tuby, pudełka, folie).
W przypadku niespełnienia tych warunków, zwrot produktu może zostać odrzucony.

Zwrot produktu jest realizowany na Państwa koszt. Po stwierdzeniu, że produkt nie został uszkodzony i jest w stanie nienaruszonym – drogą elektroniczną prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu i dokonamy przelwu pieniędzy nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany w ten sam sposób jak przy zakupie, czyli za pomocą przelewu bankowego.

 

REKLAMACJE

Uszkodzenie w transporcie:

Przed ode­bra­niem prze­syłki od kuriera należy koniecznie spraw­dzić, czy opa­ko­wa­nie nie ule­gło uszko­dze­niu w trans­por­cie.

W przy­padku, gdy opa­ko­wa­nie prze­syłki nosi ślady uszko­dze­nia należy nie przyj­mo­wać prze­syłki i w obec­no­ści kuriera spo­rzą­dzić pro­to­kół szkód oraz skon­tak­to­wać się z obsługą sklepu. Pro­to­kół powi­nien zawie­rać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód. Spraw­dze­nie prze­syłki przy odbio­rze jest nie­zbęd­nym warun­kiem uwzględ­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń z tytułu utraty lub uszko­dze­nia prze­syłki w trans­por­cie.

Jeśli opakowanie z zewnątrz nie nosi znamion uszkodzenia, nadal prosimy w obecności kuriera rozpakować tubę lub pudełko z zewnętrznej foli zabezpieczającej aby upewnić się że wewnętrzne, sztywne opakowanie nie uległo zgnieceniu.

 

Wady fabryczne

Jeżeli towar jest fabrycz­nie uszko­dzony lub nie­zgodny z opi­sem pro­simy o zło­że­nie rekla­ma­cji i przesłanie jej pocztą elektroniczną lub tradycyjną pocztą (jednak prosilibyśmy w takim wypadku również o informację mailową o przesyłce).

W oświadczeniu należy opisać szczegółowe powody reklamacji produktu oraz formę rekompensaty (wymiana produktu na wolny od wad, obniżka ceny, odstąpienie od umowy). Należy także podać adres zwrotny.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przy­padku uzna­nia zgło­szo­nej rekla­ma­cji, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, towar wadliwy zosta­nie wymie­niony na inny, peł­no­war­to­ściowy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Państwu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W przypadku pomyślnego rozpatrzenia reklamacji, zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamowany produkt należy zwrócić na adres:

Zobacz Życie – Krystian Koc
ul. Graniczna 29
Katowice 40-018

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem – studio.blogo.info@gmail.com.

W celu przekazania nam wszystkich niezbędnych informacji prosimy skorzystać z formularzy zwrotu i reklamacji, które znajdują się poniżej.