Zaznacz stronę

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

Jako konsumenci mają Państwo prawo zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Aby skorzystać z prawa zwrotu muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy żeby Państwo wysłali informację dotyczącą zwrotu przed upływem terminu 14 dni.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – towar musi zostać dostarczony w stanie niezmienionym i wysłany w sposób chroniący go przed zniszczeniem (tuby, pudełka, folie).
W przypadku niespełnienia tych warunków, zwrot produktu może zostać odrzucony.

Zwrot produktu jest realizowany na Państwa koszt. Po stwierdzeniu, że produkt nie został uszkodzony i jest w stanie nienaruszonym – drogą elektroniczną prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu i dokonamy przelwu pieniędzy nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany w ten sam sposób jak przy zakupie, czyli za pomocą przelewu bankowego.

 

REKLAMACJE

Uszkodzenie w transporcie:

Przed ode­bra­niem prze­syłki od kuriera należy koniecznie spraw­dzić, czy opa­ko­wa­nie nie ule­gło uszko­dze­niu w trans­por­cie.

W przy­padku, gdy opa­ko­wa­nie prze­syłki nosi ślady uszko­dze­nia należy nie przyj­mo­wać prze­syłki i w obec­no­ści kuriera spo­rzą­dzić pro­to­kół szkód oraz skon­tak­to­wać się z obsługą sklepu. Pro­to­kół powi­nien zawie­rać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód. Spraw­dze­nie prze­syłki przy odbio­rze jest nie­zbęd­nym warun­kiem uwzględ­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń z tytułu utraty lub uszko­dze­nia prze­syłki w trans­por­cie.

Jeśli opakowanie z zewnątrz nie nosi znamion uszkodzenia, nadal prosimy w obecności kuriera rozpakować tubę lub pudełko z zewnętrznej foli zabezpieczającej aby upewnić się że wewnętrzne, sztywne opakowanie nie uległo zgnieceniu.

 

Wady fabryczne

Jeżeli towar jest fabrycz­nie uszko­dzony lub nie­zgodny z opi­sem pro­simy o zło­że­nie rekla­ma­cji w for­mie pisem­nej lub elektronicznej.

W oświadczeniu należy opisać szczegółowe powody reklamacji produktu oraz formę rekompensaty (wymiana produktu na wolny od wad, obniżka ceny, odstąpienie od umowy). Należy także podać adres zwrotny.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przy­padku uzna­nia zgło­szo­nej rekla­ma­cji, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, towar wadliwy zosta­nie wymie­niony na inny, peł­no­war­to­ściowy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Państwu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W przypadku pomyślnego rozpatrzenia reklamacji, zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamowany produkt należy zwrócić na adres:

Zobacz Życie – Krystian Koc
ul. Staromiejska 6/10d
40‐013 Katowice

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem – kontakt@studioblogo.pl.

W celu przekazania nam wszystkich niezbędnych informacji prosimy skorzystać z formularzy zwrotu i reklamacji, które znajdują się poniżej.

.

Błogo – formularz reklamacyjny

Błogo – formularz odstąpienia od umowy