Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
.

Sklep internetowy studioblogo.pl należy do Krystiana Koc, prowadzącego działalność pod firmą: Zobacz Życie – Krystian Koc, Aleja Wojciecha Korfantego 125a, 40-156 Katowice, NIP: 1181477389, REGON: 381523174, tel. 517589091; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

 

§1
Definicje

 

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zmian.),
3) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22[1] Kodeksu cywilnego),
4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu,
5) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://studioblogo.pl – sklep nie działa jako platforma handlowa, to jest nie udostępnia ofert podmiotów trzecich, w tym przedsiębiorców, a edynie ofertę Sprzedawcy,
6) Sprzedawca – Krystian Koc, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zobacz Życie – Krystian Koc, Aleja Wojciecha Korfantego 125a, 40-156 Katowice, NIP: 1181477389, REGON: 381523174 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail kontaktowy: studio.blogo.info@gmail.com ,
7) Dane osobowe – dane, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

§2
Postanowienia wstępne

 

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

 

 

§3
Składanie zamówienia

 

 

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) przejść do widoku koszyka,
3) wybrać sposób dostawy,
4) kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
5) zalogować się do swojego konta w Sklepie – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia albo nie ma jeszcze konta w Sklepie,
6) podać dane Kupującego oraz dane adresowe – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
7) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
8) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu świadczącego usługi płatnicze, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.
5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność za pośrednictwem serwisu świadczącego usługi płatnicze, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem zamówienia.

 

 

 

§4
Formy dostawy i metody płatności

 

 

1. Kupujący ma do wyboru formy dostawy zamówionych produktów opisane szczegółowo na stosownej podstronie Sklepu. Są one widoczne w trakcie składania zamówienia.
2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 

 

 

§5
Realizacja zamówienia

 

 

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest niezwłocznie zapłacić za zamówienie od chwili zawarcia umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
4. Zakupione przedmioty wysyłamy do pięciu dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty (nie wliczając czasu trwania przesyłki).
5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili złożenia zamówienia.
6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.
9. Sklep nie funkcjonuje w niedziele, co oznacza, że bieg wszystkich terminów określonych liczbą dni nie obejmuje niedziel, a jednocześnie w niedziele nie następuje odpowiadanie na maile, zapytania oraz telefony, a także, że nie są wówczas realizowane wysyłki ani dokonywane odbiory. W niedziele czynna jest za to infrastruktura techniczna sklepu oraz system zautomatyzowanych odpowiedzi.
10. W każdym przypadku obniżenia ceny towaru Sprzedawca uwidacznia obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
11. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
12. Sklep nie różnicuje cen w zależności od profilu, w tym od wcześniejszego zidentyfikowanego zachowania określonego, potencjalnego Konsumenta lub Klienta.
13. Sprzedawca nie prowadzi na Sklepie komercyjnego plasowania produktów rozumianego jako przyznawanie określonej umową z podmiotem trzecim widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania.
14. Sprzedawca nie podejmuje komercyjnego parametryzowania decydującego o rankingu ofert sklepowych.
 

 

 

§6
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 

 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod właściwym odnośnikiem na Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt w stanie nienaruszonym Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty zakupionych produktów, bez kosztów wysyłki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
11. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku, gdy Konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu wskazanego w ust. 1. Jeżeli Konsument został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

 

 

 

§7
Odpowiedzialność za wady

 

 

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących nie będących Konsumentami jest wyłączona.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę przed odesłaniem produktu, np. fotografując wadę, dokumentując w ten sposób uszkodzenie, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod właściwym odnośnikiem na Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Konsument, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsument reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
8: Kupujący, pod rygorem braku uznania reklamacji, zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu jakościowego produktu w momencie jego odbioru od firmy kurierskiej celem ustalenia ewentualnej winy firmy kurierskiej w zakresie uszkodzenia przesyłki. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z uszkodzenia towaru przez firmę kurierską.

 

 

 

§8
Dane osobowe i pliki cookies

 

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Szczegółowe regulacje z zakresu polityki prywatności oraz zastosowania plików cookies sformułowane są w odrębnym dokumencie: Polityka Prywatności (Polityka Ochrony Danych Osobowych), dostępnych na stronie internetowej https://studioblogo.pl

 

 

 

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 

 

 

§10
Postanowienia końcowe

 

 

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.