Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklepu internetowego studioblogo.pl
.

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Prywatności” lub „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w sklepie studioblogo.pl, prowadzonym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej: Zobacz Życie – Krystian Koc, ul. Staromiejska 6/10d, 40‐013 Katowice, NIP: 1181477389, REGON: 381523174 i współadministrowanym przez wybranych partnerów (dalej jako Sklep).
Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Polityka zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących w Sklepie.
3. Sklep jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki.
4. Skróty i definicje:
Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych (Politykę Prywatności), o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.
Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO.
Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.
Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Sklep powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Ochrona danych osobowych w Sklepie – zasady ogólne
5.1. Filary ochrony danych osobowych w Sklepie:
(1) Legalność − Sklep dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
(2) Bezpieczeństwo − Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
(3) Prawa Jednostki − Sklep umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
(4) Rozliczalność − Sklep dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
5.2. Zasady ochrony danych
Sklep przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
(2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
(4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
5.3. System ochrony danych
System ochrony danych osobowych w Sklepie składa się z następujących elementów:
1) Inwentaryzacja danych. Sklep dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Sklepie, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja),
2) Obsługa praw jednostki. Sklep spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania,
3) Minimalizacja. Sklep posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default),
4) Bezpieczeństwo. Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych,
5) Przetwarzający. Sklep posiada zasady doboru podmiotów przetwarzających dane na rzecz Sklepu, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
6) Privacy by design. Sklep zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność.

6. Inwentaryzacja
6.1. Dane wrażliwe
Sklep identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne).
6.2. Dane niezidentyfikowane
Sklep identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane.
6.3. Profilowanie
Sklep identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem.
7. Współadministrowanie
Sklep identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie
z przyjętymi zasadami.

8. Podstawy przetwarzania
8.1. Sklep jest świadomy podstaw prawnych przetwarzania danych. Celem przetwarzania danych jest obsługa klientów sklepu, w tym przygotowanie i dostarczenie zamawianych przesyłek. Zakres danych przetwarzanych obejmuje imię, nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail klienta.
8.2. Wskazując ogólną podstawę prawną, Sklep dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne.
9. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych
9.1. Sklep dba o czytelność przekazywanych informacji dla osób, których dane przetwarza. W szczególności każdy klient ma możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej.
10. Obowiązki informacyjne
10.1. Sklep określa zgodne z prawem sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
10.2. Sklep informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
10.3. Sklep informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
10.4. Sklep informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
10.5. Sklep bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
11. Żądania osób
11.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Sklep wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. .
11.2. Nieprzetwarzanie. Sklep informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
11.3. Odmowa. Sklep informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
11.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Sklep informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO.
11.5. Sprostowanie danych. Sklep dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Sklep ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga.
11.6. Uzupełnienie danych. Sklep uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Sklep ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Sklep nie musi przetwarzać danych, które są Sklepowi zbędne).
11.7. Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Sklep usuwa dane, gdy:
(1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).
11.8. Ograniczenie przetwarzania. Sklep dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Sklep nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.9. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Sklep w oparciu o uzasadniony interes Sklepu lub o powierzone Sklepowi zadanie w interesie publicznym, Sklep uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Sklepu ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Niezależnie od powyższego, klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.
12. MINIMALIZACJA
Sklep dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.
12.1. Minimalizacja zakresu
Sklep zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
12.2. Minimalizacja dostępu
Sklep stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych..
12.3. Minimalizacja czasu
Sklep wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Sklepie, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów.
13. BEZPIECZEŃSTWO
Sklep zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Sklep.
13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa
Sklep przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych.
13.2. Oceny skutków dla ochrony danych
Sklep dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
13.3. Środki bezpieczeństwa
Sklep stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
13.4. Zgłaszanie naruszeń
Sklep stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.
14. PRZETWARZAJĄCY
Sklep posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Sklepu opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Sklepie.
15. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI
Sklep zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.
16. COOKIES I LOGI DOSTĘPOWE
Sklep używa tzw. cookies – ciasteczek, tj. informacji zapisywanych na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron sklepu internetowego. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiają proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług sklepu.